1. SŁOWNIK


Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

1. Balance – działalność gospodarcza polegająca na projektowaniu oraz sprzedaży detalicznej produktów, prowadzona przez Balance Int. Patryk Minicki, z siedzibą przy ul. Mgielnej 7/7 , 60-369 Poznań, NIP: 7773329510, REGON: 380930204 , nr. rachunku bankowego do przelewów w PLN: 19 1050 1520 1000 0092 5893 4307, adres poczty elektronicznej: balance@balancestore.pl, numer kontaktowy: 515 100 894, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,


2. Sklep/Serwis – sklep internetowy prowadzony przez Balance Int. Patryk Minicki, dostępny pod adresem www.balancestore.pl za pomocą, którego Balance Int. Patryk Minicki świadczy Usługi w rozumieniu niniejszego Regulaminu.


3. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego balancestore.pl


4. Usługa – sprzedaż wysyłkowa towarów, oraz wyposażania wnętrz, prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, realizowana po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.


5. Sprzedający – Balance Int. Patryk Minicki


6. Zamawiający – podmiot, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Usług Sprzedającego uprawniony do odbioru zamówionych produktów.


7. Umowa – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym, poprzez którą Sprzedający zobowiązuje się do realizacji Usługi, a Zamawiający zobowiązuje się do odebrania produktu i zapłacenia ceny.


8. Dostawca – Wyspecjalizowany podmiot zajmujący się dostawą przesyłek kurierskich, oraz oficjalny transport firmy Balance.


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sprzedający porozumiewa się z Zamawiającym za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.balancestore.pl, poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dane kontaktowe Sprzedającego określone są w § 1 Regulaminu. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą usługodawcy, z którego usług telekomunikacyjnych korzysta Zamawiający.

2. Zamawiający korzysta z Usług Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu internetowego www.balancestore.pl

3. Każdy towar, jaki jest oferowany w Sklepie, jest fabrycznie nowy i posiada 12 miesięczną  gwarancję producenta.

4. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć produkt pozbawiony wad.

5. Strona internetowa sklepu prowadzona jest w języku polskim

6. Każda cena, jaka jest określona przy towarze, stanowi cenę brutto, to znaczy cenę zawierającą podatek VAT.

7. Po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia, cena nie może ulec zmianie.

8. Sprzedający posiada możliwość zmiany ceny towarów oferowanych w Sklepie wyłącznie przed dokonaniem zamówienia przez Zamawiającego.

9. Sprzedający posiada możliwość poszerzania oferty Sklepu poprzez dodawania nowych towarów.

10. Sprzedający posiada możliwość wprowadzania obniżek cen oraz promocji. Niektóre z promocji są realizowane za pośrednictwem kodów zniżkowych, które są udostępniane każdorazowo w takim przypadku przez Sprzedającego w Serwisie z zastrzeżeniem
§ 2 ust 11 Regulaminu.

11. W ramach sprzedaży promocyjnej lub po obniżonych cenach, ilość towarów oraz czas trwania promocji lub obniżki cen są ograniczone, a zamówienia są realizowane według kolejności ich złożenia. Promocja lub obniżka cen kończy się z chwilą wyczerpania zapasów lub z chwilą określoną przez Sprzedającego. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu poinformuje każdorazowo o wprowadzeniu lub zakończeniu promocji lub obniżki cen oraz o czasie ich trwania.

12. Kod rabatowy jest jednorazowy, nie może być wykorzystany przy zakupie kart upominkowych i nie łączy się z innymi promocjami.

13. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia fakturę lub paragon fiskalny potwierdzający zawarcie Umowy. Paragon fiskalny jest każdorazowo załączany i przesyłany z zamówionym towarem.

14. Sprzedający w swej działalności kieruje się obowiązującym kodeksem dobrych praktyk, zgodnie z Ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.


3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


1.
Zamawiający składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu na stronie internetowej www.balancestore.pl

2. W celu złożenia zamówienia, Zamawiający po wyborze towaru, obowiązany jest nacisnąć przycisk „Dodaj do koszyka”.

3. Po przyciśnięciu przycisku „Dodaj do koszyka”, Zamawiający jest obowiązany podać następujące dane:

a) Imię;
b) Nazwisko;
c) Adres e-mail;
d) Telefon kontaktowy;
e) Ulicę;
f) Nr budynku;
g) Nr Lokalu;
h) Kod pocztowy;
i) Miasto;
j) Państwo;
k)Region;
opcjonalnie:
l) Nazwę firmy;
m) Numer NIP;

4. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego i kontynuacja zakupu są równoznaczne z oświadczeniem, że podane przez niego dane są prawdziwe.

5. W przypadku, gdy adres zamówienia nie znajduje się na terenie Polski, zamówienie klienta rozpatrywane jest indywidualnie. Po kontynuacji zakupu przez Zamawiającego, Sprzedający otrzyma jego dane adresowe. Sprzedający określi koszt oraz czas dostawy towarów na adres zamówienia i skontaktuje się z Zamawiającym indywidualnie w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia w Serwisie, celem finalizacji zamówienia.

6. Po podaniu danych wskazanych w § 3 ust. 3 Regulaminu, Zamawiający może kontynuować zakup poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w w § 3 ust. 6 Regulaminu oraz w § 3 ust. 7 Regulaminu, Zamawiający zostanie poinformowany o kosztach wysyłki. Z wyjątkiem, w.w. sytuacji, Zamawiający po ponownym kliknięciu „Kupuję i płacę”, ma możliwość wyboru jednej z trzech metod płatności: za pomocą przelewu bankowego.

7. Po wybraniu metody płatności, Zamawiający dokonuje zakupu przyciskając przycisk „Kupuję i płacę”.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji zamówienia poprzez kontakt drogą elektroniczną lub telefoniczną najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po złożeniu zamówienia. Jednocześnie, Sprzedający zastrzega sobie prawo niewykonania zamówienia w sytuacji, gdy Zamawiający podał niepełne lub nieprawdziwe dane, zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu, o czym poinformuje Zamawiającego, o ile jest to możliwe.

9. Zamawiający po wciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę” jest obowiązany dokonać zapłaty.

10. W sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 10 zdanie 2 Regulaminu, Sprzedający dokona zwrotu wpłaconych środków w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji Zamawiającemu o braku możliwości realizacji zamówienia.

11. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu płatności.

12. W sytuacji, w której po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego, Sprzedający stwierdzi, że zamówiony towar nie jest dostępny, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takiej sytuacji, Zamawiający posiada możliwość odstąpienia od Umowy, a przekazane na rzecz Sprzedającego środki finansowe zostaną zwrócone w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego informacji o odstąpieniu od Umowy. Zamawiający posiada również możliwość wyrażenia chęcirealizacji zamówienia w terminie, jaki zostanie indywidualnie ustalony ze Sprzedającym.


4. PŁATNOŚCI


1.
Zamawiający, po złożeniu zamówienia obowiązany jest dokonać płatności za zamówiony towar.

2. Zamawiający dokonuje płatności za zamówiony towar:
a) Przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego –19 1050 1520 1000 0092 5893 4307,  prowadzony przez ING Bank Śląski.
b) przy odbiorze, przekazując należną kwotę kurierowi, bądź pracownikowi firmy Balance.

3. Wskazana na etapie wyboru systemu płatności cena jest ceną finalną, która zawiera podatek VAT i koszt dostawy towaru, z wyjątkiem sytuacji opisanych w § 3 ust. 6 Regulaminu oraz w § 3 ust. 7 Regulaminu.

4. Przesyłki zagraniczne mogą zostać opłacone wyłącznie przelewem bankowym.


5. KOSZTY I TERMINY DOSTAW


1.
Do każdego towaru przyporządkowany jest czas realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia określony jest w dniach roboczych i jest liczony od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia do dnia wysłania zamówionych towarów.

2. W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zmówienia towarów o różnym czasie realizacji, Sprzedającego wiąże czas najdłuższy.

3. Termin otrzymania towaru jest sumą czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy.

4. Koszty dostawy towaru na terenie Polski ponosi Sprzedający.


6. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO


1.
Zamawiający ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności Dostawcy.

2. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej Zamawiający winien wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (Tekst jednolity: Dz.U.2012.1173) dla zachowania odpowiedzialności Dostawcy, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez Dostawcę stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

3. Zamawiający ma obowiązek pisemnie pokwitować odbiór przesyłki od Dostawcy.

4. Z chwilą pokwitowania na Zamawiającego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.7. ZWROTY I REKLAMACJE1.
Prawa i obowiązki Zamawiającego będącego konsumentem określa Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Zamawiający posiada możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy korzystając ze wzoru formularza zamieszczonego w § 10 Regulaminu.

3. Zamawiający, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny.

4. Zamawiający posiada możliwość złożenia reklamacji.

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub złożenia reklamacji, właściwy adres do dokonywania zwrotu lub przesłania reklamacji jest następujący: Balance Int. Patryk Minicki, Widok 11, 62-070 Dąbrówka. Reklamację można złożyć również w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail. Korzystając z formy elektronicznej złożenia reklamacji, reklamację należy przesłać na adres: balance@balancestore.pl

6. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Zamawiającego towaru od Dostawcy.

7. Zamawiający może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

8. Do zachowania terminu, o którym mowa w § 7 ust 3 Regulaminu, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z § 7 Regulaminu, Umowę uważa się za niezawartą.

10. Sprzedający, w terminie 14 dnia od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Zamawiającego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

14. Zamawiający ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zamawiający, odsyłając towar ma obowiązek prawidłowo zabezpieczyć towar przed zniszczeniem.

15. Sprzedający jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą. Wskazane nie wyklucza obowiązku Zamawiającego do odesłania towaru prawidłowo zabezpieczonego przez zniszczeniem.

16. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

17. Prawo odstąpienia od Umowy zgodnie z niniejszym paragrafem nie przysługuje Zamawiającemu, który dokonał zamówienia towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Zamawiającego lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

18. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający winien odesłać razem z towarem otrzymany paragon.

19. Reklamacje Sprzedający rozpatruje niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

20. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedający poinformuje Zamawiającego o swoim stanowisku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

21. Uszkodzony towar Sprzedający wymieni na pozbawiony wad, natomiast w sytuacji, gdy nie jest to możliwe, Sprzedający zwróci Zamawiającemu poniesione koszty lub zaoferuje inny produkt dostępny w ofercie Sklepu.

22. Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki, w przypadku zwrotów towarów nieuszkodzonych, o których mowa w § 7 ust 3, zaś jeśli zwrot następuje na drodze postępowania reklamacyjnego – całkowite koszty ponosi Sprzedający.


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.
Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że niektóre z oferowanych produktów wykonywane są ręcznie, co nie daje możliwości wiernego powielenia ich wyglądu. Różnice te mogą dotyczyć koloru, kształtu lub wzoru.

2. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z Regulaminem. Zamawiający może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia.

3. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.

4. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie Sklepu.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Sprzedający poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

6. Zamawiający posiada możliwość wglądu do treści Regulaminu nie ponosząc dodatkowych opłat. Regulamin jest zamieszczony w na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Regulamin”.

7. Publikacja postanowień Regulaminu w miejscu innym niż Serwis wymaga pisemnej zgody Sprzedającego.

8. Zamawiający posiada możliwość utrwalenia postanowień Regulaminu poprzez skopiowanie treści Regulaminu lub wydrukowanie treści Regulaminu w każdym czasie.

9. W razie braku właściwych postanowień Regulaminu regulujących określone zagadnienie, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity: Dz.U.2014.121), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

10. W sytuacji, gdy sąd lub inny organ właściwy orzeknie o niezgodności postanowienia Regulaminu z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego, w miejsce sprzecznego postanowienia Regulaminu zastosowanie będą miały przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity: Dz.U.2014.121), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu, co do których nie orzeczono o ich sprzeczności z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego pozostają w mocy i są skuteczne.

11. Wszelkie spory wynikłe na tle Regulaminu strony będą rozwiązywały polubownie, zaś w razie braku polubownego rozwiązania, organem właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.